Members

Staff and Researcher

Professor Kohzo Ito
Associate Professor Hideaki Yokoyama
Project Lecturer Koichi Mayumi
Project Researcher Shota Ando
Project Researcher Chang Liu
PD Shuntaro Uenuma
Assistant Technician Takahiro Imai
Assistant Technician Xueli Wu
Secretary Kaoru Iida

Students

D3 Yusuke Yasuda
D3 Yu-Cheng Wang
D2 Takako Noritomi
D1 Masayuki Saito
M2 Kosuke Aomura
M2 Kengo Kasai
M2 Shun Kitawaki
M1 Naoki Ando
M1 Yohei Iwahashi
M1 Kimika Endo
M1 Katsuki Otaki
M1 Haruki Kazumi
M1 Yukino Nanba
M1 Takeyoshi Masumoto
B4 Ryota Ono
B4 Gouta Kawano
B4 Sohei Kawahara
B4 Yumi Shikano
B4 Haru Shinohara
B4 Junshin Takeda

[UP]