Members

Staff and Researcher

Professor Kohzo Ito
Associate Professor Hideaki Yokoyama
Assistant Professor Koichi Mayumi
Assistant Professor Rina Maeda
Project Assistant Professor Jiang Lan
Project Researcher Ying-Cheng Lin
Secretary Kaoru Iida

Students

D3 Takashi Ohta
D3 Tang Yan Chun
D3 Divya Anand
D3 Liu Chang
D1 Shuntaro Uenuma
D1 Yu-Cheng Wang
D1 Yusuke Yasuda
M2 Hokuto Suzuki
M2 Junye Zhang
M2 Yuta Ikeda
M2 Mizuki Shiojima
M2 Tsubasa Shinozuka
M2 Kaito Nemoto
M2 Hiroki Hasegawa
M2 Kanta Yanagi
M1 Taihei Aoki
M1 Takeya Aoki
M1 Masayuki Taniguchi
M1 Yuta Hidaka
M1 Ken Fujita
M1 Riki Masuda
M1 Kazuho Miyajima
B4 Ryota Kobayashi
B4 Masayuki Saito
B4 Wenshun Shi
B4 Miharu Nakamura
B4 Kyohei Hayashi
B4 Rui Yoshioka

[UP]