Members

Staff and Researcher

Professor Kohzo Ito
Associate Professor Hideaki Yokoyama
Assistant Professor Shuntaro Uenuma
Project Assistant Professor Shota Ando
Project Researcher Cong Liu
Project Researcher Naoki Kato
Academic Assistant Aya Ohta
Secretary Kaoru Iida
Secretary Makiko Matsusaki
Assistant Technician Takahiro Imai
Assistant Technician Liu Di
Assistant Technician Noriko Yasufuku
Assistant Technician Kana Yamauchi

Students

D3 Masayuki Saito
D2 Akihiro Hanahusa
D2 Yoshihiko Shiraki
D2 Kosuke Aomura
D1 Haruki Kazumi
M2 Sohei Kawahara
M2 Yumi Shikano
M2 Haru Shinohara
M2 Junshin Takeda
M2 Minaka Sugano
M2 Yuhei Kobayashi
M1 Gouta Kawano
M1 Zhang Qingwen
M1 Riku Kanno
M1 Masaki Hirano
B4 Masayoshi Fujiwara
B4 Risa Watakabe

[UP]