Members

Staff and Researcher

Professor Kohzo Ito
Associate Professor Hideaki Yokoyama
Assistant Professor Shuntaro Uenuma
Project Assistant Professor Shota Ando
Project Assistant Professor Kei Hashimoto
Academic Assistant Naoki Kato
Academic Assistant Midori Sakamoto
Secretary Kaoru Iida
Secretary Makiko Matsusaki
Assistant Technician Takahiro Imai
Assistant Technician Xueli Wu
Assistant Technician Liu Di
Assistant Technician Noriko Yasufuku

Students

D3 Takako Noritomi
D2 Masayuki Saito
D1 Kosuke Aomura
D1 Akihiro Hanahusa
D1 Yoshihiko Shiraki
M2 Naoki Ando
M2 Yohei Iwahashi
M2 Yukino Nanba
M2 Katsuki Otaki
M2 Kimika Endo
M2 Takeyoshi Masumoto
M2 Haruki Kazumi
M1 Sohei Kawahara
M1 Yumi Shikano
M1 Haru Shinohara
M1 Junshin Takeda
M1 Minaka Sugano
M1 Yuhei Kobayashi
Research Student Gouta Kawano
B4 Riku Kanno
B4 Koji Tokunaga
B4 Shiwaku Toru
B4 Masaki Hirano

[UP]